Osztályozó, különbözeti és javítóvizsgák követelményei tantárgyanként, évfolyamonként

Az iskolai tanulmányok alatti vizsgák

A vizsgák szervezésére a 20/2012. EMMI rendelet 64. § – 78. §-a az iránymutató.
Minden vizsgázónak a vizsgák megkezdése előtt 10 perccel meg kell jelenni.
A vizsga reggel 8 órától délután 17 óráig tarthat.

Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll.

Független vizsgabizottság előtti vizsga esetén az  illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal vezetője felé kell a vizsgázónak írásbeli kérelmet benyújtania.

Osztályozó vizsgát szervez az iskola:

 • Abban az esetben, ha előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni a tanuló:
  az adott tanév április 10-30. közötti munkanapokon, az iskola által megjelölt napon.
 • Abban az esetben, ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen eléri a 250 tanítási órát:
  az adott tanév első félévének utolsó hetében.
  második félévének utolsó hetében.
 • Abban az esetben, ha a tanuló magántanulóként teljesíti a tanulói jogviszonyát.
  az adott tanév első félévének utolsó hetében.
  második félévének utolsó hetében.

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik.

Különbözeti vizsga:

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja. Különbözeti vizsgát azokból a tantárgyakból kell tennie, amelyeket korábban nem tanult.

Különbözeti vizsga letételére minden tanévben két alkalommal van lehetőség:

 • január 3-15. közötti munkanapokon, az iskola által megjelölt napokon,
 • augusztus 21-31. közötti munkanapokon az iskola által megjelölt napokon.

Javítóvizsga:

Javítóvizsga letételére minden évben augusztus 21-31. közötti munkanapokon van lehetőség az iskola által megjelölt napokon.

Az osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló és javítóvizsga minden tantárgy esetén írásbeli és szóbeli részből áll:

Írásbeli vizsga:

 • a rendelkezésre álló minimális idő tantárgyanként 60 perc
 • egy vizsganapon legfeljebb 3 írásbeli vizsgát lehet tartani
 • a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani.

Szóbeli vizsga:

 • egy tantárgyból egy vizsgázó maximum 15 percig felel
 • minden vizsgázónak legalább 30 perc felkészülési időt kell biztosítani, kivéve az idegen nyelvet
 • a tétel kifejtéséhez szükséges segédanyagokat a vizsgázó választja ki a vizsgán, a segédanyagokról a vizsgáztató tanár gondoskodik
 • egy vizsganapon legfeljebb 3 szóbeli vizsgát lehet tartani
 • az egyes tantárgyak között legalább 15 perc pihenőidőt kell biztosítani a vizsgázó számára.

Magyar nyelv és irodalom

Általános vizsgakövetelmények (Magyar nyelv és irodalom)
Irodalom és magyar nyelv 9. évfolyam 2020 NAT
Irodalom és magyar nyelv 10. évfolyam 2020 NAT
Irodalom 11. évfolyam
Irodalom 12. évfolyam
Magyar nyelv 11. évfolyam
Magyar nyelv 12. évfolyam

Történelem

Általános vizsgakövetelmények (Történelem)

Történelem 9. évfolyam 2020 NAT

Történelem 10. évfolyam 2020 NAT

Történelem 11. évfolyam

Történelem 12. évfolyam

Matematika

Általános vizsgakövetelmények (Matematika)
Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam 2020 NAT
9. a osztály 2020 NAT       10. a osztály 2020 NAT       11. a osztály     11. c osztály      12. a és c osztály

Angol nyelv

9. nyelvi előkészítő osztály        9. évfolyam        10. évfolyam        11. évfolyam          12. évfolyam

Német nyelv

Általános vizsgakövetelmények osztályozó, különbözeti- és javító vizsgára

9. ny osztály      9. a osztály       9. t osztály      10. a osztály      10. t osztály      11. a osztály        11. t osztály  12. a osztály      12. t osztály

Fizika

Általános vizsgakövetelmények

Fizika 9. 10. évfolyam 2020 NAT

Követelmények 9. 10. és 11. évfolyamon

Kémia

9. évfolyam 2020 NAT           10. évfolyam 2020 NAT

Biológia

9. évfolyam 2020 NAT         10. évfolyam 2020 NAT      11. évfolyam        12. évfolyam

Földrajz

Általános vizsgakövetelmények

9. évfolyam 2020 NAT          10. évfolyam 2020 NAT

Testnevelés

Testnevelés osztályozó vizsga

Társadalomismeret modultárgy

11. évfolyam      12. évfolyam

Emberismeret és etika

12. évfolyam

Digitális kultúra

9. 10. évfolyam 2020 NAT

Ének-zene

9. évfolyam         10. évfolyam

Vizuális kultúra

Általános vizsgakövetelmények

9. évfolyam       10. évfolyam       11. évfolyam       12. évfolyam

Képességfejlesztés magyar nyelvből

9. évfolyam 2020 NAT

Dráma és tánc

általános-vizsgakövetelmény

11. évfolyam       12. évfolyam

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek 9-12. évfolyam

Ha tetszett ossza meg!